14" F/8 Lightweight RC
 
Copyright (c) 2024 Guan Sheng Optical Co.,Ltd.
 No. 225, Wuhe St, Qionglin, Hsinchu County, Taiwan, R.O.C   service@gsotelescope.com
TEL:886-3-593-6688  FAX:886-3-593-6655